created:11-09-2021
views:17
0

道尔顿分压定律的内容是什么?

气体分压如何计算?

asked 7 months, 3 weeks ago
user image wiki
添加评论
评论需要先登录哦o( ̄ε ̄*)
0

道尔顿定律

Dalton's law

其内容是:

混合气体施加的压力等于单独占据容器时每种气体的压力之和。

气体分压计算

\[ p_i = x_ip \]
  • \(x_i = \frac{n_i}{n}\),气体\(i\)的摩尔占比
  • \(n = n_a + n_b +n_c + \cdots\):气体总物质的量
  • \(p_i\):气体\(i\)的分压
  • \(p\):总压

同时有:

\[ p_a + p_b +\cdots = (x_a + x_b + \cdots)p=p \]
11-09-2021
添加评论
评论需要先登录哦o( ̄ε ̄*)
添加回答