created:07-18-2022
views:20
0

如何单独获取python键-值对中的所有键或者所有值?

提问于: 07-18-2022
user image wiki
添加评论
评论需要先登录哦o( ̄ε ̄*)
1 回答
0

字典

dict = {
    "a": 1,
    "b": 2,
    "c": 3,
    "d": 4,
}

获取所有键:.keys()

获取所有键使用.keys()函数:

>>> print(dict.keys())

dict_keys(['a', 'b', 'c', 'd'])

获取所有值:.values()

获取所有值使用.values()函数:

>>> print(dict.values())

dict_values([1, 2, 3, 4])
回答于:07-18-2022
添加评论
评论需要先登录哦o( ̄ε ̄*)
添加回答